Friday, December 16, 2011

ST ry sääntöihin jokunen muutos

Seuraavassa muutetut ST ry sääntöjen kohdat.4 § Anomus jäseneksi liittymisestä on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti liiton hallitukselle.


Eroavan jäsenen on suoritettava säädetyt jäsenmaksut siihen asti kun eroilmoitus on jätetty.


13 § Kutsu liiton kokouksiin lähetetään jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse. Kutsut kevät- ja syyskokoukseen on lähetettävä viimeistään neljätoista (14) päivää ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lisäksi julkaista liiton äänenkannattajassa.

16 §
5) kahden toiminnantilintarkastajan ja kahden varatoiminnantilintarkastajan vaalit joka kolmas vuosi,


Hallitus

20 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi,
sekä vähintään neljä (4) ja enintään kaksikymmentä (20) muuta varsinaista ja yhtä monta varajäsentä.


25 § Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee olla valmis jätettäväksi
toiminnantarkastajille viimeistään 30 päivää ennen kevätkokousta.


26 § Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa kirjanpito, tilinpäätös ja rahavarat sekä muun omaisuuden ja arkiston hoito toimintavuodelta. Heidän on suoritettava vähintään kaksi sellaista rahavarojentarkastusta vuodessa, joista ei etukäteen ole ilmoitettu ja joiden tarkastusten tulokset on merkittävä tilintarkastuskertomukseen. Toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta työstään kirjallinen lausunto, joka on esitettävä kevätkokoukselle ennenkuin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille voidaan myöntää,

Liiton purkaminen, sääntöjen muutos

34 §
Uusi 34§, suoraan mallisäännöistä.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Muutoksia ei ole vielä hyväksytty. Ilmoitus sääntömuutoksista jätetty marraskuussa 2011.

No comments: